۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۸, دوشنبه

تحویل موقت و شادی ها و نگرانی های من

دیروز تحویل موقت طرح معماری 5 بود و دوستان بعد از شب نخوابی های بسیار، با روی خندان حاضر بودند. البته از 8 تا 9:30 صبح با خانم مهندس نیلوفر خالو اسماعیلی در آتلیه بودیم و کسی از دوستان نیامده بود!
از آنها که آمدند، کار آرین و محمد ت. چشمگیر بود.
البته کار الهه ح. و شیما و میترا و ناهید و مهرنوش و هانی هم کامل بود و همه ی نمره را گرفتند.
اما در این میان نگران کار حسام و الهه ب. هستم. ضمن کم لطفی ایشان در مورد عدم ارائه ی کار، متاسفانه باید بگویم که اگر به این ترتیب پیش بروند، ممکن است موفق به گذراندن این طرح نشوند.

ضمنا مایلم که اعتراف کنم کار پسران آتلیه دارای خلاقیت بیشتری است. دختران، ضمن انجام کلیه خواسته ها، کمتر ساختار ها را بر هم زدند و قدری با احتیط قدم بر می دارند. کار محمدان آتلیه - تاجیک، احمدی و حکمتی- اگر تا نهایت با جدیت دنبال شوند، نتایج درخشانی خواهد داشت.
دختران، خلاقیت را جدی بگیرید. شاگرد خوبی بودن و همه ی خواسته های مدرس را به موقع انجام دادن، از شما معمار خلاق نمی سازد!