۱۳۸۸ مرداد ۵, دوشنبه

ژوژمان 30-05-1388


ماکت های یک صدم برج مسکونی ترم جاری در فضای تقسیم طبقه دوم دانشکده معماری و عمران دانشگاه آزاد قزوین، در نوع خود تجربه ی جدیدی بود و مایه ی حیرت تعدادی از دانشجویان و کارمندان دانشکده!
"مگه ماکت اینقدی هم میشه!"
دست مریزاد به دوستانی که ساختند.
تا شنبه منتظر نمرات نهایی باشید.
شاید امید سبزمان، شادی بیاورد؛ عین امید سپید شاملو در شعر برف:
" برف،
برف نو
سلام
سلام
شادی آوردی ای امید سپید
همه آلودگی است این ایام"